top of page

Terms of use

תנאי שימוש ורכישה

 1. השימוש באתר האינטרנט "יקב תל שיפון" (להלן: "האתר") המצוי בבעלות חברת "יקב אורטל" (להלן: "החברה") כפוף לקריאת תקנון זה, תקנון המשלוחים, תקנון מועדון הלקוחות ותקנון דיוור ישיר (להלן: "המסמכים המחייבים") ולהסכמה להוראותיהם. אנא קראו בעיון תנאי תקנון זה (להלן: "התקנון") ושאר המסמכים המחייבים.

 2. כל המבקר ו/או המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "רוכש" או "רוכשים") מצהיר ומתחייב, כי קרא את התקנון, כי הינו מודע ומסכים להוראותיו וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בעליה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

 3. למען הסר ספק מובהר כי פעולה באתר משמעה: "רכישת ואספקת המשקאות והמוצרים המוצעים למכירה באתר על כל הכרוך בכך" (להלן: "פעולה באתר").

 4. ביצוע פעולה באתר מותרת לבגירים בני 18 ומעלה בלבד, או לכל תאגיד רשום או אישיות משפטית חוקית אחרת. בעצם הכניסה והשימוש באתר מצהיר ומאשר כל משתמש או רוכש כי הינו בן 18 ומעלה, אחרת - הנך מתבקש להימנע משימוש באתר ומביצוע כל הזמנה באמצעותו. 

 5. מכירת יין ואלכוהול לקטינים בני 18 ומטה – אסורה לפי דין והיא מהווה עבירה פלילית

 6. האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת עפ"י שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במתן התראה מוקדמת כלשהי לרוכש לא תהיינה, במישרין ו/או בעקיפין, כל טענות ו/או דרישות כלפי החברה.

 8. מכיוון ש"טעות לעולם חוזרת", טעות כלשהי ובכלל זה טעות בתיאור משקאות ו/או מחיריהם לא תחייב את החברה, וזאת בין אם הטעות התגלתה לפני אישור ההזמנה או אחריה.

 9. בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין הרשום ו/או המוצג באתר, יגברו הוראות התקנון. כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או דו-משמעות בין הוראות התקנון לבין עצמן, תקבע החברה כיצד יש לפעול ואיזוהי ההוראה העדיפה או הגוברת.

 10. המידע הקיים באתר החברה, לרבות לעניין מועדים וסכומים, הוא המידע הקובע לכל דבר ועניין.

 11. לצורך שליחת הודעות בדואר אלקטרוני (ניוזלטר) וב-SMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

 12. יש להשתמש באתר אך ורק בהתאם לכלל תנאים המפורטים בתקנון זה ולמטרות חוקיות בלבד, ובייחוד בהתאם לתנאים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר באופן אחר, אלא אם התקבלה הסכמתה המפורשת של החברה לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

 13. כמו כן - אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת; אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר; אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה; אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים; אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק; אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.

 14. החברה רשאית שלא לאפשר לרוכשים לבצע פעולה באתר, גם אם ביצע פעולות באתר בעבר, במקרים המפורטים להלן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לבטל את זכאותו של כל רוכש לבצע פעולות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 15. אם בעת ההרשמה לאתר, או בכל חלק מתהליך הרכישה, מסר רוכש במתכוון פרטים כוזבים או שגויים;

 16. אם ביצע רוכש מעשה או מחדל הפוגעים, או עלולים לפגוע באתר, או בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה;

 17. אם השתמש רוכש בשירותי האתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

 18. אם הפר רוכש את אילו מהוראות תנאים אלה, תנאיו של אילו מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות אחר שעשויה החברה להציע;

 19. אם חייב רוכש כספים לחברה או לחברות הקשורות בה ולא פרע את חובו, למרות שחלף המועד לתשלומו;

 20. אם כרטיס האשראי או כל אמצעי תשלום אחר שברשות רוכש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 21. לשאלות ובירורים נוספים, ולשירות הלקוחות - יש לפנות אל החברה בטלפון: 073-385-9382

 

האחריות לשימוש באתר

 1. השימוש באתר נעשה באחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. האתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהא לאף משתמש או רוכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ודרישותיו.

 2. החברה עושה מאמץ לספק שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל החברה או אצל מי מספקיה. 
   

הזמנת מוצרים באמצעות האתר

 1. לאחר שהוסיף רוכש מוצרים לסל הקניות, עליו להזין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטיו האישיים. פרטים אלה עשויים לכלול: שם מלא, תאריך לידה, שיטת המשלוח (ובמקרה של איסוף עצמי – בחירת מקום האיסוף), כתובת מדויקת למשלוח, כתובת דוא"ל פעילה ברשות הרוכש, טלפון, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שעשויים להידרש במהלך ההזמנה, כגון מידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לבצע במידה והנמען אינו בבית. לפי שיקול דעת החברה, עשויים לדרוש מסירת פרטים כאמור הן ביחס למבצע רכישה והן ביחס לפרטי האדם/הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמין הרוכש.

 2. שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. על הרוכש למסור פרטים נכונים בלבד, מדויקים ומלאים, על-מנת למנוע ככל האפשר תקלה במשלוח המוצרים ו/או באפשרות ליצירת קשר עם הרוכש ו/או עם הנמען. הרוכש מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.

 3. החברה לא תעשה בפרטיך כל שימוש, אלא בהתאם לתנאים אלה ולמדיניות הפרטיות של האתר, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה והמסמכים המחייבים.

 4. החברה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 5. הזמנת מוצרים באתר תהא כפופה לתנאים, להגבלות ולכל הקבוע בתקנון המשלוחים של האתר. למידע בנוגע לאזורי החלוקה, מועדי אספקה, דמי משלוח ואיסוף עצמי, יש לפנות לתקנון זה.

מוצרים

 1. החברה רשאית לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים באתר. לכן, העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה גם בעתיד. החברה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מינימלי של מוצרים כלשהם. 

 2. במקרה בו אזל אחד או יותר מהמוצרים שהוזמנו מהמלאי, החברה מתחייבת להודיע לרוכשים על כך באמצעות האתר, הטלפון או כתובת הדוא"ל שמסרו ושומרת לעצמה את הזכות להציע לרוכשים מוצר או מוצרים חלופיים בעלי אופי ומחיר דומה. אם תתקבל הצעת החברה, הזמנת הרוכש תעודכן מחדש. אם יסרב הרוכש לקבל מוצר חלופי, החברה תבטל את הזמנתו ותזכה את אמצעי התשלום. במידת האפשר, יוכלו הרוכשים להמתין לחזרת המוצר המוזמן למלאי ותהא החברה רשאית לעדכנם בדבר חזרתו.

 

סל הקניות

מוצרים שמעונין הרוכש להזמין באתר יישמרו ב"סל הקניות" עד להשלמת תהליך ההזמנה. החברה רשאית להגדיר סכום מינימום לרכישת מוצרים באמצעות האתר וכן לקבוע מכסות מקסימליות לרכישת מוצרים, בכלל או מסוג מסוים.

 

פרטים אישיים

 1. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור הרוכש פרטים שגויים, לא תוכל החברה להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו אל החברה עקב פרטים שגויים שמסר הרוכש, יחויב בשל כך הרוכש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. על הרוכשים להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

 2. הפרטים האישיים שנמסרו בעת ההזמנה ישמרו במאגר המידע של החברה והשימוש בהם ייעשה בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הרוכשים אינם חייב לפי חוק למסור לנו פרטים אלה והדבר תלוי ברצונם ובהסכמתם, אולם לא נוכל לטפל בהזמנה בלעדיהם, ובשל כך לא יוכל הרוכש לבצע כל פעולה באתר ללא מסירת פרטים אלו. פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים בידי החברה.

 

הזמנה משובשת

 1. על מנת שתוכל החברה לספק לרוכשים את המוצרים שהוזמנו, ההזמנה באתר צריכה להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר עם הרוכש ולמשלוח המוצרים. החברה לא תספק את המוצרים שהוזמנו אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה, או אם נקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה. 

 2. אם לא יקבל רוכש פניה מהחברה תוך זמן סביר ממועד ביצוע ההזמנה בנוגע להזמנתו, באמצעות הטלפון או בדואר אלקטרוני, עליו להניח כי חלה תקלה בהזמנה. במקרה זה מומלץ לפנות אל החברה, שתשתדל ככל הניתן לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה, או ביטולה ככל ויבוקש.

 

מחירים

 1. כל המחירים באתר מופיעים בעמודי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח (אלו יצוינו במפורש בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם לאזור החלוקה הרלבנטי).

 2. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי תשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויבו הרוכשים לפי המחירים המעודכנים.

 3. על אף שהחברה מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה תפנה החברה אל הרוכש לאחר שביצע את ההזמנה, תודיע לו מהו המחיר הנכון של המוצר ותאפשר לרוכש לאשר כי הינו מבקש לרוכשו במחיר הנכון. אם יסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון - לא תהיה החברה מחויבת לספקו לך ובמקרה זה לא יהיו לו לרוכש טענות כלשהן כלפי החברה. החברה איננה מתחייבת שמחירי המוצרים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר.

 

תשלום ותנאי תשלום

 1. התשלום עבור המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. על הרוכשים למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו וכל פרט נוסף הדרוש לחברה לצורך השלמת הליך ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום שהחברה תכבד.

 2. לאחר הזנת פרטי אמצעי התשלום וסיום הליך ההזמנה, יישלח אל הרוכש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יצוין כי אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהוזמנו והוא אך מעיד על כך שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.

 3. אם יתברר שאמצעי התשלום שנמסרו אינם תקפים, או שחברת כרטיסי האשראי, או שירות התשלומים המקוון, אינם מכבדים את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, החברה תיצור קשר עם הרוכש לשם השלמת העסקה או ביטולה.

 4. התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו מהרוכשים על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. הרוכשים נושאים באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.

 5. אם השימוש באמצעי התשלום אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, או שירות התשלומים הרלבנטי, תימסר לרוכשים הודעה מתאימה על-כך וחשבונם יחויב בעלות השירות. מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי או שירות התשלומים. 

 

מבצעים, הטבות והנחות

 1. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות, הנחות וקופונים מסוגים שונים (בהתאם לתנאיו של כל קופון כפי שיתפרסמו באתר או על גבי הקופון עצמו). בכפוף להוראות כל דין שעניינו במבצעים, החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, או לחדול מהשימוש בקופונים, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. אין באמור כדי לגרוע מזכות הרוכשים להשתמש בקופונים או כרטיסי מתנה שטרם פקע התוקף שנקבע להם ובהתאם לסכום הנקוב בהם.

 2. לרוכשים באתר ולמשתמשים בו לא קיימת זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר, ככל והוקנתה זכות זו מכוח חברות במועדון הלקוחות של החברה, תהא הזכות כפופה ובהתאם לתנאי מועדון הלקוחות זו והמבצעים שהוצעו במסגרתו.

 3. כל שינוי בפרטי ההזמנה או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של הזכאות למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכש רוכש מוצר והיה זכאי לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא יהיה הרוכש זכאי לאותה הטבה; אם החליף הרוכש מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא יהיה הרוכש זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנת הרוכש פחת בשל העובדה שמספר המוצרים שסופקו לו שונה ממספר המוצרים שהזמין, עלולה להישלל זכאות הרוכש למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לו אלמלא פחת מחיר ההזמנה. דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הנחות באתר. יחד עם זאת, החברה תשתדל להודיע לרוכשים טלפונית או בדוא"ל ולקבל את הנחיותיהם במקרה שזכאותם למבצע, הטבה או הנחה תישלל או תשתנה עקב שינוי בפרטי ההזמנה. 

 

ביטולים והחזרת מוצרים

 1. החברה פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול שירותים שהוזמנו.

 2. הרוכשים יכולים לבטל את העסקה ולהחזיר בקבוקי אלכוהול ובלבד שהמוצרים הוחזרו כשהנם שלמים ולא ניזוקו וסגורים בעטיפתם או באריזתם המקורית..

 3. בכפוף למפורט לעיל ולהלן, הרוכש או הרוכשים – מבצעי ההזמנה (ולא הנמען) רשאים להחזיר כל מוצר שנרכש מהאתר (כאמור, למעט יינות ומוצרי מזון), באמצעות פנייה בכתב לחברה, עד 14 יום מיום שהתקבלו בכתובת הנמען ולקבל זיכוי כספי תמורתם.

 4. בכל הנוגע לביטול שירותים שהוזמנו, כגון השתתפות באירועים שונים של החברה, יוכל הרוכש לבטל את השירות שהוזמן בתוך 14 ימים מיום ההזמנה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימי עסקים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

 5. על הרוכש להחזיר את המוצר לחברה על חשבונו, או לחילופין, לבקש מהחברה שישלחו שליח לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבון הרוכש (החברה שמורת לעצמה את הזכות לסרב לבקשה זו). על הרוכש לצרף למוצר המוחזר את חשבונית רכישתו, או העתק אישור ההזמנה שנשלח בדואר אלקטרוני.

 6. לאחר החזרת המוצר, או ביטול השירות שהוזמן, יזוכה הרוכש במחיר ששילם עבורו. אם ביטול ההזמנה איננו עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שהחברה מסרה לרוכש לגביו, תהיה רשאית החברה לחייב את הרוכש בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. יובהר כי גם אם ביצע הרוכש ביטול הזמנה לפני שהתקבל המוצר בכתובת הנמען, תהיה החברה רשאית לחייבו בתשלום דמי ביטול כאמור.

 7. אין בהוראות פרק זה בתנאים כדי לגרוע מכל זכות ביטול או זכות אחרת העומדת לרוכשים בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לרבות ביטול עסקת מכר מרחוק על ידי רוכש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. החברה מקפידה לפעול בהתאם להוראות החוק.

 8. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית. 

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים מטעמה, מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

תמונות להמחשה בלבד

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל,  וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. כך למשל, צילום בקבוקי יין עשוי לכלול צילום של תווית הבקבוק הכוללת שנת בציר של אותו יין השונה משנת הבציר שנמכרת בפועל באתר. אין בכך כדי להטיל על החברה, או מי מטעמה, אחריות כלשהי.

 

פרטיות

החברה מכבדת את פרטיות המשתמש בעת השימוש באתר. בכל עת יוכל המשתמש לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ להתעדכן במסמך המדיניות מעת לעת. 

אחריות למוצרים

 1. האחריות לבדוק את התאמת המוצרים לצרכיהם חלה על הרוכשים בלבד.

 2. החברה תצא ידי חובתה כלפי הרוכשים עם מסירת המוצרים שהוזמנו לכתובת המשלוח שנמסרה באתר בעת ביצוע ההזמנה.

 3. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, במקרה שנרכשו מוצרים פגומים, זכותו היחידה של הרוכש היא להחליפם או לקבל את כספו בחזרה, כפי שפורט לעיל.

 4. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לרוכש בשל איחורים באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, אלא אם כן אירעו העיכוב או הפגם בשל רשלנות מצידה של החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה הרלוונטית.

 5. אזהרה: המוצרים מכילים אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת!

 6. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

 7. שתייה מופרזת של אלכוהול פוגעת בכושר הנהיגה שלך ומסכנת את ביטחונך האישי ואת ביטחון הסובבים אותך. משרד הבריאות ממליץ לנשים בהריון להימנע משתיית אלכוהול העלול להזיק לבריאותו של העובר ולגרום לו למומים.

 

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר

 1. במסגרת הביקור באתר עלול להיות מוצג בפני המשתמש מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה הוא בצדדים שלישיים, החברה אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא יוכל המשתמש לבוא להחברה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

 2. ככל שיש באתר קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי החברה, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שיגיע אליהם באמצעות האתר. 

 

טופס יצירת קשר מקוון

החברה מאפשרת לפנות אליה גם באמצעות טופס מקוון ליצירת קשר המצוי באתר או בכתובת מייל: ortal.estatewinery@gmail.com בעת השלמת הטופס המקוון יש למסור פרטים אישיים כגון: מספר הזמנה, שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה המצויה ברשותך ופרטים נוספים. יש למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים במקרה הצורך לסכל יצירת קשר עם הפונה. 

 

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והמסמכים המחייבים, כל משתמש באתר או רוכש מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו יפר את התנאים האמורים בתקנון זה, או אילו מהמסמכים המחייבים, או יפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לחברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין. 

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו להחברה להשתמש בהם. זכויות אלה חלות בין היתר על שם המותג "יקב תל שיפון" וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, סימני המסחר המופיעים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסמלים המסחריים בו ("לוגו"), עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים, עיצובם של המוצרים וכיו"ב, ובכל תוכן אחר הכלול באתר, לרבות קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

 2. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים ובעיצובם והשירותים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה עלולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא למשתמש או רוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה זכאית בכלל זה לאגד את האתר כחברה נפרדת או להעביר את הבעלות באתר לצד שלישי, ובלבד שזכויות הרוכשים לפי הסכם זה לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

 

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש והרכישה או כל אחד מתנאי המסמכים המחייבים. אם יבוצעו בתנאי שימוש ורכישה אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו בתנאי שימוש ורכישה אלו או במסמכים המחייבים שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף - זאת אלא אם יבוצעו שינויים בתנאים בהתאם להוראות כל דין. במקרה זה, השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים החדשים. על משתמש שאינו מסכים לתנאים החדשים לחדול מעשיית שימוש נוסף באתר. 

ניתן לעיין בכל עת בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

 

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר, על כל ביצוע פעולה באתר ועל תנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה ו/או ביחס לכל הזמנה שביצעת באמצעות האתר, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל. 

 

תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים את כל המוסכם בין כל רוכש ומשתמש לבין החברה בנוגע להזמנת מוצרים מהאתר ושימוש בו. 

bottom of page